Strategia Națională Anticorupție

Codul de conduită al CPPB 2018

Declaratie CPPB de aderare S.N.A 2016-2020

Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200317

Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204398

Hotărârea Guvernului României nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181123

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924

Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57866

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57028

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323

 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571

Ordonanţa Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/38139

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/79638

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/22361

 

 

Contact

PMB CPP

Strada Drumul Cooperativei Nr. 20, sector 5 021 - 413 18 56, 021 - 413 93 42

Localizare